SKOK do života, o.p.s.

Prohlášení o přístupnosti
Přeskočit menu


Bydlení - v síti

Mgr. Monika Ondráčková, vedoucí služby
monika.ondrackova@skokdozivota.cz
724 461 105

Kontaktní místo:
Vila Idyla
Brožíkova 451 (mapa)
500 12 Hradec Králové


Menu

www.fondnno.cz, www.eeagrants.cz

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

 

Prioritní oblast: 1. Lidská práva

Podpriorita: 1.a. Ochrana lidských práv a multikulturalismus

 

Název projektu: Profesionální podpůrce

Číslo projektu: 3610050

Doba trvání: 1. září. 2014 do 29. února. 2016

Rozpočet projektu: 1 397 112 Kč

Pracovní tým: Mgr. Alena Nosková – profesionální podpůrce

                       Mgr. Jitka Jirsová – projektový manažerka

                       Ing. Radana Hubálková – finanční manažerka

 

Kontaktní údaje:

Mgr. Jitka Jirsová – osoba, odpovědná za propagaci a průběh projektových aktivit, projektová manažerka

jitka.jirsova@skokdozivota.cz, mobil:  736  154 419

 

Mgr. Alena Nosková – osoba odpovědná za odbornou stránku projektových aktivit, profesionální podpůrce

alena.noskova@skokdozivota.cz

 

Cíl projektu:

Cílem projektu je zamezit omezování způsobilosti k právním úkonům využitím podpůrce, nápomoci při rozhodování, dle nového občanského zákoníku. 

 

Dílčí cíle projektu:
- vytvoření šablony smlouva o nápomoci
- definovat role a pravomoci profesionálního podpůrce v praktickém životě osob z cílové skupiny
- minimálně  7 podaných návrhů na soud
- minimálně 4 soudem schválených smluv o sjednání nápomoci
- poskytování poradenství minimálně 27 osobám z cílové skupiny
- poskytování nápomoci profesionálním podpůrcem minimálně 4 osobám z cílové skupiny
- realizace 4 velkých besed o roli podpůrce pro veřejnost

 

Cílová skupina:

Cílovou skupinou projektu jsou osoby s lehkým mentálním postižením, se kterými pracujeme v naší organizaci. Jsou to absolventi alespoň povinné školní docházky nebo dospělí lidé s mentálním postižením, kteří nemohli ze závažných důvodů školu absolvovat, ačkoliv k tomu měli potřebné předpoklady, doposud žijí v rodině nebo chráněném, podporovaném bydlení, jsou sociálně adaptabilní, aktivně se participují na svém osobním rozvoji, jsou bez pracovního uplatnění nebo smysluplné náplně volného času. 

 

Klíčové aktivity:

 

KA 1 Vytvoření šablony Smlouva o nápomoci:

Profesionální podpůrce vytvoří na základě nasbíraných zkušeností a na základě konzultací s advokáty šablonu Smlouvy o nápomoci včetně seznamu oblastí poskytování nápomoci. Bude se řídit dle nového občanského zákoníku, paragrafu 45 - 48 Nápomoc při rozhodování. 

Výstup: šablona "Smlouva o nápomoci"

 

KA 2 Vytvoření pracovního profilu profesionálního podpůrce a základního profilu pro asistenta:

V rámci této KA budou přesně definována role, pravomoci, povinnosti a odpovědnost profesionálního podpůrce a jeho vztahu k jednotlivým asistentům v pracovním týmu.

 

Výstup: pracovní profil profesionálního podporovatele a základní profil asistenta

 

KA 3 Poradenská a osvětová činnost:

V rámci této klíčové aktivity vytvoří profesionální podpůrce leták ve formě Easy to read, který bude určen cílové skupině. Obsahem letáku budou základní informace o poskytování nápomoci, užitečné odkazy a srozumitelný výklad odpovídajících paragrafů nového občanského zákoníku a kontakty na profesionálního podpůrce a doba poskytování poradenství pro zájemce. Leták bude dostupný v tištěné a elektronické formě na www.skokdozivota.cz. 
Zájemci budou moci využívat poradenství profesionálního podpůrce v rozsahu 2 - 6 hodin týdně v závislosti na počtu zájemců. V případě vážného zájmu na poradenství naváže klíčová aktivita č. 4 Sjednání nápomoci. Dále budou realizovány profesionálním podpůrcem 4 dvouhodinové besedy pro veřejnost (listopad 2014, březen 2015, listopad 2015 a leden 2016).
 

Výstup:
- poskytnutí poradenství minimálně 27 osobám
- zrealizované 4 dvouhodinové besedy pro veřejnost

 

KA 4 Sjednání nápomoci:

KA bude probíhat v 5 základních krocích. První je realizace informačních schůzek k úpravám šablony Smlouvy o nápomoci dle individuálních potřeb a požadavků jednotlivých podporovaných osob. Druhým krokem budou schůzky za přítomnosti advokáta, na kterých bude oběma stranami podepsána smlouva o nápomoci a zároveň sepsán návrh na schválení smlouvy na příslušný soud. Především u prvních podporovaných osob vidíme přítomnost advokáta jako velmi důležitou. Třetím krokem je podání návrhu na soud. Návrh podává buď sám zájemce nebo podpůrce nebo advokát v závislosti na situaci a schopnostech zájemce. Následuje soudní řízení, v rámci kterého se účastní jednotlivé strany, popř. další odborníci, které si soud vyžádá.


Výstup: 
- minimálně 7 podaných návrhů na soud
- minimálně  4 soudem schválených smluv o sjednání nápomoci

 

Klíčová aktivita 5 Poskytování nápomoci:

Prvních 14 dní bude profesionální podpůrce s podporovaným jednat velmi intenzivně a pracovat na vytvoření přehledů dokumentů a závazků. Vzhledem k tomu, že nejčastěji se bude jednat o realizaci finanční nápomoci, pak v závislosti na finanční situaci podporovaného vytvoří osobní rozpočet a plán na uspokojení pohledávek, případně společně sloučí nebo zruší některé smlouvy tak, aby závazky odpovídaly reálným možnostem podporované osoby. Po intenzivní práci by měly následovat průměrně dvě schůzky profesionálního podpůrce a podporovaného týdně s tím, že začne postupné delegování úkolů na jednotlivé asistenty podpůrce. Jednou týdně si podpůrce vyměňuje informace s jednotlivými členy pracovního týmu, buď na schůzce nebo telefonicky.

Jednou měsíčně se koná schůzka celého týmu, profesionálního podpůrce, asistentů a podporovaných osob, aby se mohly aktivně zapojit do rozhodovacích procesů, řeší se připomínky apod. 
Jednou měsíčně bude probíhat řídící rada projektu, která se bude zabývat problémy spojenými se samotným projektovým řízením aj.
 

Výstup:   
- poskytování nápomoci profesionálním podpůrcem minimálně 4 osobám z cílové skupiny
- písemné zápisy z řídící rady projektu a ze schůzek celého týmu

 

Časové schéma KA

KA 1 a KA 2: od 1. září 2014 do 31. října 2014

KA 3: od 1. září 2014 do 29. února 2016

KA 4: od 1. listopadu 2014 do 29. února 2016

KA 5: od 1. Prosince 2014 od 29. Února 2016

 

Program „Fond pro nestátní neziskové organizace“, jež je financován z EHP fondů 2009 – 2014, se zaměřuje na podporu nestátních neziskových organizací prosazujících veřejný zájem. Hlavním cílem programu je posílení rozvoje občanské společnosti a zvýšení příspěvku k sociální spravedlnosti, demokracii a udržitelnému rozvoji. Program se konkrétně zaměřuje na podporu demokracie, lidských práv a genderové rovnosti a na posilování kapacit nestátních neziskových organizací stejně jako na specifické potřeby minoritních skupin, včetně Romů. Program se také zaměřuje na ochranu životního prostředí a klimatické změny.