Služba, kam dochází dospělé osoby s intelektovým znevýhodněním za nácvikem dovedností a získáváním vědomostí pro práci a samostatný život.

GARANTOVANÁ NABÍDKA SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE

V rámci služby sociální rehabilitace garantujeme uživatelům všechny uvedené činnosti, které vychází z § 35 vyhlášky 505/2006 Sb., dle zakázky jednotlivce, v individuálně sestaveném časovém harmonogramu, který vychází z individuálního plánu podpory tak, aby docházelo k jeho naplnění v souladu s pracovními úvazky pracovníků služby. 

Garantovaná nabídka SKOKu do života, o.p.s. představuje soubor činností, které odpovídají potřebám pro ucelený nácvik dovedností potřebných pro získání pracovního uplatnění a vedoucí k maximální možné míře osamostatnění se jedince.

Nabídka pro daný kalendářní rok je sestavována na základě zjištěných preferencí od všech uživatelů služeb na Radě uživatelů služeb. Vybrány jsou ty aktivity, o které mělo zájem nejvíce uživatelů, nebo jsou obsaženy ve více individuálních plánech rozvoje uživatelů. 

Dle potřeb mohou být jednotlivé oblasti spojeny do bloků, aby pracovníci měli možnost aktivity spojovat do smysluplných celků odpovídajících běžnému životu a program byl dostatečně pestrý, aby uživatele bavil a poutal jejich pozornost. Dílčí činnosti v bloku odpovídají oblasti a jsou voleny uživateli na základě denní nabídky učiněné pracovníkem. 

 

§35 vyhlášky 505/2006 Sb. odstavec a

 

PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A DOMÁCNOST

TRÉNIK CO NEMUMÍM

 

Nácvik hygieny

WC

MYTÍ RUKOU

žČÍŠTENÍ ZUBŮ

ž SPRCHA

ž CELKOVÁ ÚPRAVA

ž LÉKY

 

Nácvik oblékání

žOBLÉKÁNÍ

OBOUVÁNÍ

žZIP, TKANIČKY

žVOLBA DLE POČASÍ, PŘÍLEŽITOSTI

 

Nácvik stravování

ZÁKLADNÍ PŘÍJEM POTRAVY, NÁPOJŮ

STOLOVÁNÍ

žZDRAVÁ STRAVA, DIETA

1

Nácvik oblsuhy spotřebičů a zařízení

RYCHLOVARNÁ KONVICE

MIKROVLNÁ TROUBA

žLEDNIČKA

žSPORÁK

žPRAČKA

žMYČKA

žVYSAVAČ

žMOBILNÍ TELEFON

žFÉN

žHOLÍCÍ STROJEK

žÚDRŽBA SPOTŘEBIČŮ

žOBSLUHA DALŠÍCH SPOTŘEBIČŮ

2

Nácvik vaření

žPŘÍPRAVA TEPLÝ NÁPOJ

žZÁKLADNÍ DOVEDNOSTI (krájení, strouhání, škrabání, loupání, mytí)

žOHŘÍVÁNÍ

žZÁKLADNÍ VAŘENÍ

žSKLADOVÁNÍ POTRAVIN

žOBJEDNÁNÍ STRAVY

 2

 Nácvik péče o prádlo

žPRANÍ PRÁDLA

žVĚŠENÍ PRÁDLA

žSUŠENÍ PRÁDLA

žŽEHLENÍ PRÁDLA

žSKLÁDÁNÍ PRÁDLA

žKVALITA PRÁDLA

2

Nácvik úklidu domácnosti

žCHODBA

žPOSTEL

žPOKOJ

žWC

žKOUPELNA

žKUCHYNĚ

žMYTÍ NÁDOBÍ

žODNÁŠENÍ, TŘÍDĚNÍ ODPADU

2

Zabezpečení domácnosti

žZAMYKÁNÍ

žVĚTRÁNÍ A TOPENÍ

žELEKTŘINA, VODA, PLYN

žDROBNÁ ÚDRŽBA

2

Nácvik nakupování

žPOSTUP NAKUPOVÁNÍ (příprava, nákup, návrat)

žRŮZNÉ NÁKUPY

žNAKUPOVÁNÍ SLUŽEB

žNAKUPOVÁNÍ LÉKŮ

žPLATBY, INTERNET BANKING

3

Nácvik péče o členy domácnosti a dítě 

žPRVNÍ POMOC

žLIDSKÉ TĚLO

žNÁVŠTĚVA LÉKAŘ

žPÉČE O NEMOCNÉHO ČLOVĚKA

žJAK SE STARAT O SVÉHO MAZLÍČKA

žJAK SE STARAT O DÍTĚ

žJAK SE STARAT O KVĚTINY

žJAK SE STARAT O PŘÍRODU

4

Nácvik samostatného pohybu, orientace

ž1 HODINA O SAMOTĚ VE DNE

žSÁM V NOCI

žBEZPEČNÝ POHYB UVNITŘ

žBEZPEČNÝ POHYB VENKU

žTRASA

žZTRÁTA

5

Nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům

MANIPULACE S POŠTOU A DOKUMENTY

žPODPIS

 

§35 vyhlášky 505/2006 Sb. odstavec b

 

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM

KONTAKT S OSTATNÍMI

1

Doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

DOPROVOD LÉKAŘ

žDOPROVOD DO PRÁCE

žDOPROVOD ÚŘADY

žDOPROVOD SLUŽBY

žDOPROVOD DO PRAVIDELNÝCH AKTIVIT

žDOPROVOD RESTAURACE

žDOPROVOD KONCERT, DIVADLO

žDOPROVOD BAZÉN A JINÉ SPORTY

žKONTAKT S RODINOU

2

Nácvik schopností využívat dopravní prostředky

TRÉNINK MHD

žTRÉNINK AUTOBUS

žTRÉNINK VLAK

žCESTOVÁNÍ MIMO ČR

3

Nácvik chování v různých společenských situacích

žSPOLEČENSKÉ CHOVÁNÍ

žSPOLEČENSKÁ KONVERZACE

žSEX A VZTAHY

žPOZNÁM LIDI KOLEM SEBE

žMŮJ VOLNÝ ČAS

žSPOLUBYDLENÍ A SOUSEDÉ

4

Nácvik běžných a alternativních způsobů komunikace, kontaktu a práce s informacemi

žUMÍM ŘÍCT ANO, NE, VYBRAT SI

žPROCVIČOVÁNÍ ŘEČI

žKOMUNIKACE JINÝM ZPŮSOBEM

žOPAKOVÁNÍ ČTENÍ

žOPAKOVÁNÍ PSANÍ

žOPAKOVÁNÍ POČÍTÁNÍ

 

Nácvik hospodaření s penězi

žROZPOZNÁVÁNÍ PENĚZ

žHODNOTA PENĚZ

žROZPOČET

 

Orientace v čase

žROK, MĚSÍC, DEN

žHODINY

žREŽIM DNE, TÝDNE

 

Komunikace, získávání informací

žMOBIL

žPOČÍTAČ

žINTERNET

žFB

žFOŤÁK

 

§35 vyhlášky 505/2006 Sb. odstavec c

 

VÝCHOVNÉ, VZDĚLÁVACÍ A AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI

TRÉNIK PRÁCE

 

Ruční práce

NÁTĚR

žPAPÍR

žDŘEVO

žSKLO

žTEXTIL

žŠITÍ

žKANCELÁŘ (skenování, kopírování, skartování)

 

Úklidové práce

žUKLÍZEČ, ÚKLIDOVÉ PROSTŘEDKY A POMŮCKY

žZAMETÁNÍ

žVYTÍRÁNÍ

žLUXOVÁNÍ

žPRACH A SKLO

žSANITA

žČISTĚNÍ

 

Zahradní práce

žCHODNÍK

žTRÁVA, LISTÍ, VĚTVE

žZÁHONY

 

Dílenské práce

žNÁTĚR VELKÝCH PLOCH

žPRÁCE SE DŘEVEM

 

Zaměstnání

žDRUHY ZAMĚSTNÁNÍ, NÁROČNOST

žŽÁDOST O PRÁCI, ŽIVOTOPIS

žPRACOVNÍ SMLOUVA

žPRÁVA A POVINNOSTI PRACOVNÍKA

 

§35 vyhlášky 505/2006 Sb. odstavec d

 

POMOC PŘI UPLATŇOVÁNÍ PRÁV, OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ

A OBSTARÁVÁNÍ OSOBNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ

POMOC V PRÁVECH A DOKLADECH

1

Podávání informací o možnostech získávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek

INFORMACE K POMŮCKÁM A AUTU

2

Informační servis a zprostředkování služeb

PLATNÉ DOKLADY

žINVALIDNÍ DŮCHOD, PŘÍSPĚVEK NA PÉČI

žPRŮKAZ ZP

žÚŘAD PRÁCE

žSOUD, OPATROVNÍK, PODPŮRCE

žSMLOUVY

žVOLBY

žOSTATNÍ ÚŘADY

 

 

žPOMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ ZDRAVOTNÍ SLUŽBY

žPOMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ NAVAZUJÍCÍCH SLUŽEB

žPOMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB ODDLUŽENÍ

žPOMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB PÉČE O DÍTĚ

 

§3 vyhlášky 505/2006 Sb. 

 

ZÁKLADNÍ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

INFORMACE

a

Poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální služby.

V ČEM MI SLUŽBA POMŮŽE

b

Poskytnutí informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb osob a o jiných formách pomoci, například o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče.

JAKÉ DALŠÍ SLUŽBY JSOU

 

žJAKÉ DÁVKY MŮŽU DOSTAT

c

Poskytnutí informace o základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb, a o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě.

žJAKÉ MÁM MOŽNOSTI VE SVÉ SITUACI

d

Poskytnutí informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu.

žPOMOC MÝM BLÍZKÝM